Cukieereek

12 tekstów – auto­rem jest Cu­kieereek.

Bo czas to je­dynie ja­kaś miara, cyf­ry o przy­pisa­nych znacze­niach.. Prawda.? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 listopada 2011, 18:53

Spójrz w mo­je oczy.. I co widzisz.? 

myśl • 11 listopada 2011, 13:56

I to uczu­cie gdy boisz się po­wie­dzieć prawdę, ale nie stać Cię na od­wagę aby skłamać.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 października 2011, 20:19

Wiesz co.? Sa­ma oszu­kuję się tak często.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 października 2011, 22:53

I są mo­men­ty, gdy uśmie­chasz sieu do świata, bo wiesz, że możesz wszys­tko .. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 października 2011, 12:43

I na uli­cy mi­jam te wszys­tkie twarze..
Które nie znaczą dziś już nic.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 października 2011, 17:19

To kim jes­tem i zaw­sze byłam, zo­baczę w Twoich oczach.
Po­za ni­mi nie widzę świata.
Nie wiem gdzie, nie wiem jak..
Wiem tyl­ko, że jest coś między na­mi i nig­dy sieu to nie zmieni. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 października 2011, 16:00

Wciąż mi w duszy Rap gra .. 

myśl • 20 października 2011, 21:07

Cza­sem pat­rząc na to zdjęcie, a raczej na je­go ko­lor, zas­ta­nawiam się czy właśnie ta­kiego ko­loru jest mo­je życie.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 października 2011, 19:26

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 18 października 2011, 19:23

Cukieereek

zepsuta do szpiku kości. fałszywa jak lis. dumna do przesady. pewna siebie jak nikt inny. złośliwa. śmiejąca się z cudzego nieszczęścia. zimna, wyrachowana suka. mimo wad nieprawdopodobnie urocza.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cukieereek

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność